« Bakåt

Arbete På Väg 2.2 inkl. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1


Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kompetensområde APV 2.2

Kunna

TRVK APV (TDOK 2012:86) TrF + föreskrifter

Hela dokumentet med undantag för viten, trafikinformation och kompetenskrav.

2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.

3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.

10 kap Lokala trafikföreskrifter m.m..

12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.

Hur varningslykta ska vara monterad och användas.

VMF + föreskrifter

För vem är VMF skriven och principen hur utmärkning ska utföras.

Vägmärken, trafiksignaler, vägmarkering, andra anordningar som är viktiga vid vägarbeten.

Vilka bestämmelser som gäller vid tillfällig placering av trafikanordningar på vägbana respektive på permanent sätt.

Trafikanordningar på fordon och vägmärkesvagn uppställda och i rörelse.

AML + föreskrifter

Lagens ändamål

Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.

AFS 1999:3 Passerande fordonstrafik

Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl.

AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys

Övriga författningar

Väglagen, Vägförordningen Vad är väghållning och hur ska vägarbeten utföras. Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner, vägkroppens beståndsdelar Vägområde.


Kursens mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

·         Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.

·         Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.

·         Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.

·         Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Förkunskaper


Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagar avgift 6 250 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen