« Bakåt

Arbete På Väg 1.2 (inkl. APV 1.1)


Kursbeskrivning

Kompetensområde

Kunna

Känna till

Väglagen

Vägförordningen

Hur ska väghållning (vägarbete) utföras.

Vad är och vad innebär väghållning

Lagen om vägtrafikdefinitioner

Förordningen om vägtrafikdefinitioner

Lätta/tunga lastbilar

Vägens delar

Definitionerna på fordonsslag, vägar etc

Trafikförordningen (TrF) och aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS, TSFS)

12 kap framförande av väghållningsfordon.

Trafikanternas rätt och skyldigheter.

TS föreskrifter om varningslykta (placering, användning)

Till vem är bestämmelserna i TrF skrivna för.

Trafiksäkerhet. Exempelvis:

Utmärkning av utskjutande last, Arbetsbelysning/backljus.

Vägmärkesförordningen (VMF) och aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS, TSFS)

Vilka trafikanordningar får visas på fordon vid rörliga och intermittenta arbeten.

Till vem vänder sig VMF och vad är grunden hur trafikanordningar används.

Arbetsmiljölagen (AML)

AFS 1999:3, AFS 2001:1

AFS 2006:6 mfl.

AFS 1999:3 Passerande fordon, AMP, §§ 81-86 Riskanalys

Kommentarerna till §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.

Trafikverkets regelverk och kopplingen till författningskraven

TRVK Apv TDOK 2012:86 Rörliga arbeten Intermittenta arbeten, Masstransporter (ej väghållningsarbete) Vägklasserna

TRVR Apv TDOK 2012:88 Vilka energiupptagande skydd som är tillåtna av Trafikverket. Vilka vägar som kräver energiupptagande skydd vid intermittenta arbeten.

Kursens mål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

  • Plogar, saltar och sandar.
  • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
  • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
  • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
  • Grundkravet på att få utföra väghållningsarbete med fordon är att föraren har kompetens om vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas (TrF 12 kap.). Entreprenörer och konsulter som utför arbeten upphandlade av Trafikverket har ansvaret för att följa författningskrav och beställarens krav vid utförande av arbete.
  • Till begreppet väghållningsfordon räknas de fordonstyper som framgår i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och som används vid väghållningsarbete.

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2 är:

  • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
  • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.
  • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.

Förkunskaper

Arbete på Väg Steg 1.1 Allmän Grundkompetens

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagar avgift 2 250 SEK exkl moms